acasaco
menu


Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De opleidingsinformatie, het ACASACO-inschrijfformulier en de onderstaande voorwaarden vormen tezamen de ACASACO-studieovereenkomst. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren de contractant (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) en de deelnemer (degene die het opleidingsprogramma daadwerkelijk volgt) onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de deelnemer, de contractant en ACASACO, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Inschrijfvoorwaarden
U kunt zich inschrijven via onze website www.ACASACO.nl. Als uw opleiding bepaalde vooropleidingseisen heeft, dan dient u een kopie van het vereiste diploma en/of de cijferlijst per e-mail of separaat per post mee te zenden.

Door toezending van het inschrijfformulier verplicht de contractant zich tot betalen van het integrale opleidingsbedrag. ACASACO stuurt u een ‘voorlopige bevestiging’ voor deelname en een factuur. Na toezending van de bevestiging behoudt ACASACO zich het recht voor u alsnog voor deelname uit te sluiten indien u niet aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet of de betaling op de factuur uitblijft. ACASACO heeft tevens te allen tijde het recht om bij onvoldoende aanmelding een opleiding of training te annuleren. In dit laatste geval ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor een opleiding, hanteert ACASACO in eerste instantie de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium. In tweede instantie zullen wij het naleven van de betalingstermijn als selectiecriterium hanteren. Als ACASACO u niet kan plaatsen op uw voorkeursavond en/of -locatie, dan doen wij u in overleg een ander voorstel.

In beginsel verplicht ACASACO zich, bij acceptatie van uw inschrijving, een opleiding/training ten uitvoer te brengen volgens het opleidingsprogramma. ACASACO behoudt zich het recht voor het opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen indien veranderingen in de Marketing-, Sales- en of Communicatiebranche dit noodzakelijk maken, examenafnemende instanties hun eisen bijstellen, of de kwaliteitseis die ACASACO aan haar programma stelt dit vereist.

Prijzen
De opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Bij de vaardigheidstrainingen is 21% btw van toepassing. Voor studiemateriaal geldt een btw-tarief van 6%. De hoogte van de btw-tarieven is onder voorbehoud van mogelijke wetswijzigingen.

Betalingsvoorwaarden
ACASACO hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum of - indien de inschrijving binnen 14 dagen voor de start van de opleiding geschiedt - een betaling per omgaande. De facturen dienen binnen de betalingstermijn of voor de vervaldata van de overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan. Alleen als de deelnemer aan de opleiding tevens de contractant is, kan er (tenzij bij de opleiding anders is aangegeven) een keuze gemaakt worden tussen betaling ineens of betaling in termijnen (na maandelijkse incassovordering van ACASACO op uw bank- of girorekening). Indien u gebruik maakt van deze regeling en ACASACO wilt machtigen tot maandelijkse incassovordering, dient u het ‘incassogedeelte’ op het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Bij betaling in termijnen wordt er een toeslag van 7,7% in rekening gebracht. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van ACASACO vervalt niet als de deelnemer aan de opleiding de lessen (bijeenkomsten) niet (meer) bezoekt. Van wanbetaling is sprake als de opleidingskosten niet vóór of op de vervaldatum worden betaald, of als de termijnen op de vervaldata niet van uw rekening kunnen worden afgeschreven. In geval van wanbetaling komen alle kosten ontstaan door wanbetaling alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van de contractant. ACASACO behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling de deelnemer uit te sluiten van de opleiding. Indien de levering conform de studieovereenkomst is aangevangen door middel van het bijwonen door de deelnemer van bijeenkomsten, dan behoudt ACASACO zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de bijeenkomst te weigeren bij het uitblijven van betaling tot het moment dat de betaling is ontvangen. Tevens kan de deelnemer toegang tot ACASACO-examens geweigerd worden bij wanbetaling. Examenuitslagen, diploma’s en certificaten zullen niet aan deelnemer uitgereikt worden totdat de betaling is ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden
Alleen schriftelijke annuleringen, aangetekend verstuurd en gericht aan de directie, neemt ACASACO in behandeling. Als annuleringsdatum hanteert ACASACO de ontvangstdatum van uw brief. Uw annuleringsdatum wordt door ACASACO altijd gerelateerd aan de startdatum van de opleiding/training waarvoor u oorspronkelijk bent ingeschreven.

Annulering bij meer dan 30 dagen voor aanvang van de opleiding/training: Indien annulering meer dan 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding/ training plaatsvindt brengt ACASACO u € 100,- administratiekosten in rekening.

Annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training: Bij annulering tot 14 dagen voor de opleiding/training brengt ACASACO 25% van het totale bedrag in rekening. Een uitzondering op deze regel vormen de ACASACO-opleidingen en -trainingen met een duur van 4 dagen of minder. Hiervoor geldt dat bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding/ training ACASACO u 50% van het totale bedrag in rekening brengt. Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training: Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training brengt ACASACO 50% van het totale bedrag in rekening. Een uitzondering op deze regel vormen de ACASACO-opleidingen en - trainingen met een duur van 4 dagen of minder. Hiervoor geldt dat bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een training, u geen aanspraak maakt op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Na de start van de opleiding maakt u geen aanspraak meer op restitutie van enig deel van het verschuldigde opleidingsbedrag. Bij annulering voor aanvang van de opleiding/training is het mogelijk dat u uw plaats laat innemen door een andere deelnemer/collega. Hieraan zijn €100,- administratiekosten verbonden. De plaatsvervanger dient echter te voldoen aan de gestelde vooropleidingseisen. Tijdens de duur van de opleiding is het niet mogelijk van deze regeling gebruik te maken. In geval van overlijden of langdurige ziekte van de deelnemer aan de opleiding/training eindigt de overeenkomst op de dag van overlijden of het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs verschuldigd is van het aantal tot die datum verzorgde bijeenkomsten. In geval van ziekte dient een doktersverklaring overlegd te worden. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde opleidingskosten worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst.

Auteursrecht en eigendomsrecht
De opleidingskosten omvatten ook het ACASACO-studiemateriaal. Van dit materiaal blijven de rechten aan de oorspronkelijke auteurs, wier rechten ACASACO handhaaft. Niets uit het ACASACOstudiemateriaal mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een gegevensbestand of worden geopenbaard in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACASACO. Het is u niet toegestaan het studiemateriaal van ACASACO aan derden ter beschikking te stellen.

Deze pagina is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

ACASACO Academie voor sales en communicatie

© ACASACO | Postbus 14187 | 3508 SG Utrecht | Kvknummer 30163454